pro poskytování digitálního obsahu, a to on-line kurzů, webinářů, vizualizací, masterclass, a jiných produktů s digitálním obsahem, stejně tak jako dalších služeb, zejména individuálních konzultací, mentoringových skupin, skupinových či individuálních rituálů a živých i online ženských kruhů a dalších akcí.

Milá návštěvnice webových stránek www.mesicnistezka.cz,

právě jsi se ocitla na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých e-booků (elektronických knih), on-line kurzů, webinářů, vizualizací, masterclass a jiných digitálních produktů, stejně tak jako individuálních konzultací, vstupů na živé i online ženské kruhy a dalších akcí pro ženy.

Na webových stránkách www.mesicnistezka.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jsi si nejspíš už přečetla podrobnosti o Tebou vybraném produktu nebo vzdělávací akci.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebuješ mít k dispozici před tím, než se mnou uzavřeš smlouvu o poskytování digitálního obsahu nebo smlouvu o poskytování služeb.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro:

 • prodej e-booků, masterclass, webinářů, vizualizací on-line kurzů a jiného digitálního obsahu (obojí dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno jen jako „digitální produkty“),
 • individuálních konzultací či mentoringových skupin (dále jen „služby„) a 
 • objednávku ženských kruhů, skupinových či individuálních rituálů, workshopů, retreatů, seminářů a vzdělávacích pobytů (dále jen „vzdělávací akce“) přes webové rozhraní.

Digitální produkty mohou být úplatné (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatné – zdarma (kdy namísto Ceny mi Ty poskytuješ své osobní údaje – jméno, příjmení a e-mailovou adresu, o takovém digitálního obsahu potom v mých obchodních podmínkách hovořím jako o „magnetech“).

VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci vzdělávacích akcí.

Samotný nákup produktů, služeb a vzdělávacích akcí a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup digitálních produktů probíhá na základě Smlouvy o poskytování digitálního obsahu uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a Tebou jako Kupujícím (také „Uživatelem“ či „Klientem“).

Poskytování vzdělávacích akcí a služeb probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a Tebou jako Klientem (jako příjemcem služby).

Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak i Smlouva o poskytování služeb.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Tvou objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o mně

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou produktů a vzdělávacích akcí jak se platí?

V. Jakým způsobem Ti produkty, služby, a vzdělávací akce dodám?

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a jak s autorskými právy?

VII. Vyloučení odpovědnosti

VIII. Odstoupení od Smlouvy

IX. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

X. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty

XI. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XII. Závěrem

I. Základní údaje o mně

Mgr. Barbora Lapčíková

IČ: 09555331

DIČ: CZ8956060487

Místo podnikání: č.p. 374, Halenkovice 763 63

E-mail: baru@mesicnistezka.cz

Telefon: +420 608470489

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Otrokovicích.

Jsem identifikován osoba (platím DPH, pokud nakupuji ze zahraničí či prodávám podnikatelům do zahraničí).

Adresa pro doručování je shodná s adresou mého místa podnikání. Na uvedeném e-mailu jsem Ti k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“ či „Poskytovatel“.

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

Kdo je Kupující?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi e-booků, vizualizací, masterclass, webinářů, on-line kurzů či jiných digitálních produktů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Jako Kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná vzdělávací akci či službu a uzavře se mnou Smlouvu o poskytování služeb.

Pokud Kupující zamýšlí použít produkty při své podnikatelské činnosti a při nákupu uvede své IČO, bude považován za podnikatele. V opačném případě bude považován za spotřebitele.

Kdo je Spotřebitel?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jsi fyzická osoba a do objednávky uvedeš IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráš jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

Co je spotřebitelská smlouva?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, výslovně to ve VOP uvádím (tj. místo „Kupující“ uvádím „Spotřebitel“).

Smlouvu tvoří Tvá Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto VOP. Smlouva je v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě. Tento archiv není Tobě přístupný. Tobě jako Kupujícímu zašlu informace k uzavřené Smlouvě v potvrzení o uzavření této Smlouvy, a to v souladu s těmito VOP na e-mailovou adresu, kterou jsi uvedla v objednávce.

Co je smlouva uzavřená distančním způsobem?

Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíš sama a neliší se od běžné sazby účtované Tvým operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíš s použitím prostředků komunikace na dálku.

Jakými právními předpisy se smluvní vztah mezi námi řídí?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Jak na objednávku a uzavření smlouvy?

Jako Kupující objednáváš digitální produkty, služby i vzdělávací akce přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře (Objednávka).

1. POPIS DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ, SLUŽEB, a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ:

Na webovém rozhraní nalezneš podrobný popis nabízených produktů, služeb, a vzdělávacích akcí, jejich obsah, cenu, kdy a na jak dlouho budou zpřístupněny, informace o tom, pro koho jsou určeny, a jaký přínos od nich můžeš očekávat.

Na webovém rozhraní nalezneš i reference (recenze) klientů, kteří produkty pořídili před Tebou. Jako Prodávající mám přehled o tom, kdo mé služby, produkty či vzdělávací akce skutečně využil. V případě pochybností ověřuji, zda referenci poskytuje skutečně můj klient náhledem do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem ověřuji důvěryhodnost recenzí. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním. Recenze nijak neupravuji, jen si vyhrazuji právo upravit gramatické a jazykové chyby nebo reference z redakčních důvodů zkrátit.

Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

2. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ, SLUŽEB A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní) A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníš své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní). V případě objednávky vzdělávací akce vybereš konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vybereš způsob úhrady.

Před odesláním Objednávky můžeš zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Jako Prodávající se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.

Objednávku odešleš kliknutím na objednávací tlačítko pod Objednávkou. Tak učiníš závaznou objednávku, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

Přijetí Objednávky Ti potvrdím zasláním e-mailu na Tvou elektronickou adresu, která v ní uvedeš. Tento potvrzující e-mail obsahuje shrnutí Tvé objednávky, fakturu a tyto VOP. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

U vzdělávacích akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena celá částka ve výši uvedené v popisu dané vzdělávací akce na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžeš svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech Tě mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se mi pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty a vzdělávací akce přes webové rozhraní můžeš 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. Jak je to s cenou a jak se platí?

1. CENA PRODUKTŮ, SLUŽEB A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ:

Na webovém rozhraní uvádím cenu produktů, služeb a vzdělávacích akcí. Cena platí po celou dobu, kdy ji na webovém rozhraní uvádím. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním digitálních produktů, služeb a vzdělávacích akcí nejsou. Cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U vzdělávacích akcí na webovém rozhraní uvádím, co je součástí ceny (např. občerstvení, ubytování).

Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání Tvé objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Ti za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Tvé strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Ti v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Tvé objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Nedomluvíme-li se výslovně jinak, jsem povinna Ti produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

2. ZPŮSOB PLATBY:

Sjednanou cenu můžeš uhradit následujícím způsobem:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíš v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeň uvést příslušný variabilní symbol, abych mohla platbu rychle spárovat a produkt co nejdříve dodat.

Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

 • Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáš číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdeš v podpisovém proužku na zadní straně karty. Platba je zabezpečena standardem 3D Secure, a tak budeš nejspíš požádána o zadání číselného kódu, který obdržíš SMSkou od své banky. Popřípadě budeš požádána potvrdit platbu skrze své internetové bankovnictví.

 • Platba rychlým online bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate Tě přesměruje do Tvého internetového bankovnictví, kam se přihlásíš jako obvykle a zde potvrdíš už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budeš přesměrována zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budu bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Tady máš kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Platit lze v českých korunách a eurech.

3. SPLATNOST CENY:

Cena je splatná do 10 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. U vzdělávacích akcí musí být celá cena uhrazena nejpozději 2 dny před konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Některé produkty je možné hradit formou splátkového kalendáře, více informací o tomto způsobu poskytuje část X. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty těchto VOP.

V. Jakým způsobem Ti produkty, služby a vzdělávací akce dodám?

A. Dodací podmínky digitálních produktů:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ

Při koupi e-booku, webináře, masterclass, vizualizace či jiného digitálního obsahu, který se nekoná či nezačíná k určitému datu Ti digitální obsah ve formátu PDF či MP3 dodám po zaplacení kupní ceny. A to tak, že Ti ho pošlu na e-mail jako přílohu či Ti zašlu odkaz, na kterém si obsah můžeš stáhnout či otevřít.

Při koupi on-line kurzu Ti po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje ke Tvému uživatelskému účtu (podmínky užívání uvádím v čl. VI těchto VOP) není-li v popisu kurzu uvedeno jinak (například, že probíhá ve facebookové skupině). V případě, že pro všechny přihlášené kurz otevírám ve stejný den, přístupové údaje Ti pošlu po zaplacení v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů Ti digitální obsah (on-line kurz) dodám zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budu Ti jednotlivé lekce zpřístupňovat postupně, dle harmonogramu, který Ti poskytnu ve členské sekci či facebookové skupině ke kurzu.

Při koupi online ženského kruhu či jiné akce (webinář, masterclass) Ti pošlu odkaz na videohovor na Tebou uvedený e-mail v objednávce nejpozději v den konání akce.

2. DODACÍ LHŮTA

Digitální produkty Ti dodám nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy je platba připsána na můj bankovní účet. Pokud objednáváš bezúplatný digitální produkt (za poskytnutí svých osobních údajů) , který nezačíná k určitému datum, dodám Ti ho okamžitě po tom, co potvrdíš svůj souhlas se zařazením do mé databáze kontaktů v e-mailu, který Ti zašlu na e-mailovou adresu, kterou uvedeš v Objednávce.

3. DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

Na webovém rozhraní mohu u digitálního produktu uvést, jak dlouho budeš mít k digitálnímu obsahu přístup. V tomto případě budeš mít tento obsah přístupný po takto předem oznámenou dobu.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máš digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máš přístup pouze v den a čas, který uvádím na webu.

4. AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

Digitální obsah produktu Ti zpřístupním v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy. Není-li v popisu produktu či nevyplývá-li povinnost z právních předpisů jinak, aktualizace digitálního obsahu neposkytuji.

5. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abys měla k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, PDF a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

Za propojení digitálního obsahu Produktu s Tvým digitálním prostředím neseš odpovědnosti Ty jako Klient.

5. NÁKLADY NA DOPRAVU

U digitálních produktů nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

B. Dodací podmínky služeb

1. ZPŮSOB DODÁNÍ

Při koupi individuální konzultace či balíčku konzultací Ti po uhrazení ceny přijde na Tebou uvedenou e-mailovou adresu odkaz na rezervační systém, kde si vybereš termín naší konzultace podle svých preferencí. Pokud si z uvedených termínů nebudeš moci vybrat, domluvíme se individuálně.

Konzultace probíhají přes online přes platformu Zoomu.

2. DODACÍ LHŮTA

Individuální služby jsou dodány v termínu, na kterém se společně dohodneme. Na webovém rozhraní před objednávkovým formulářem pravidelně aktualizuji mé časové možnosti, tedy na který měsíc objednávám. Po konzultaci Ti zašlu odkaz na záznam konzultace a popřípadě další materiály, které uvádím u popisu jednotlivých služeb na webu.

3. ZMĚNA TERMÍNU

Prosím vezmi na vědomí, že v případě je-li součástí mé služby osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Pozor ale, toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů či konzultací nebo předchozí omluva s náhradním termínem zcela vyloučena.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU

U služeb nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

C. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ

Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA

Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE

Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE

Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI

Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

6. STORNO PODMÍNKY

V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na mé straně a Ty jako Kupující jsi již cenu hradila, obdržíš do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle Tvého výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Ti platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

7. MOŽNOST OMLUVY

V případě konání jednorázové či opakované vzdělávací akce je možné se omluvit 14 dnů před začátkem akce; v takovém případě Ti vrátím celou zaplacenou částku. Jestli že se omluvíš v období 13 – 7 den před konání takovéto akce, vrátím Ti 50% ceny této akce. Na pozdější omluvy nemůžu vzít zřetel a vzniká mi nárok na úhradu plné ceny akce (uhrazená cena mi náleží jako kompenzace za místo na této akci). Při zakoupení jednorázové živé akce je však možné v případě neúčasti za sebe vždy poslat náhradníka, na účast náhradníka však nevzniká nárok a při účasti náhradníka bude postupováno způsobem popsaným v těchto podmínkách.

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a autorskými právy?

1. Digitální obsah (e-book) zasílám pouze Tobě, jako Kupujícímu, na Tvou elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měla k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Tvého internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. V případě online akce (tedy akce konané přes platformu umožňující videohovory, například Zoom) je potřeba funkční připojení k internetu, počítač či mobilní telefon s mikrofonem a kamerou. Ani v tomto případě neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Tvého internetového připojení.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Po zakoupení on-line kurzu obdržíš po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do Tvého uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazuješ se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazuješ udržovat své údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Tvých povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna Ti uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení Tvých povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. Vyloučení odpovědnosti

1. Všechny moje produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávám jsou pouze návody a doporučení. Nejsem jakkoliv odpovědna za Tvůj úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxiza Tvé pocity, zdravotní stav a stavy, které můžeš prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jsi plně svéprávná a plně zodpovědná za své jednání, chování a své rozhodování. Tvůj úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžu ovlivnit, jako např. Tvých dovedností, možností, znalostí, schopností, zdravotního stavu apod.

2. V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje  bych Tě ráda upozornila na fakt, že v průběhu on-line programů můžeš být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Tvé zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíš či nikoliv.  Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

3. Ráda bych Tě upozornila, že informace obsažené v mých produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. DIGITÁLNÍ PRODUKTY

Dle § 1837 písm. l) je vyloučena možnost odstoupit od smlouvy o poskytování digitálního obsahu, a to z toho důvodu, že Ti bezodkladně po zaplacení poskytuji digitální obsah v plném rozsahu a tedy máš plnění zcela k dispozici a užití bez možnosti navrátit mi plnění.

2. VZDĚLÁVACÍ AKCE

Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti). V případě balíčku více vstupů na živé ženské kruhy Ti po vzájemné domluvě vrátím částku rovnou ceně za nevyčerpané vstupy. V tomto případě mne kontaktuj e-mailem na baru@mesicnistezka.cz. Ze vzdělávací akce se jde omluvit způsobem popsaným v těchto podmínkách v čl. V. odst. 7.

3. Jsem oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších mých služeb Kupujícím. Odstoupení je účinné doručením oznámení.

4. Pokud jsi Kupující v postavení spotřebitele, jsi dále oprávněna od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku odstoupit v případě, nebyl-li by Ti dodán digitální obsah bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené z Tvé strany. Dále můžeš od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění.

5. V případě, že by z Tvé strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od Tebe obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím Ti ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

6. Jak Ty jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

7. Je-li Ti společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Tvé strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jsi povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1.Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Prodávající Ti odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jsi-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jsi-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejsi-li spotřebitelem, odpovídám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4. Jako Kupující jsi oprávněna uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li služba či digitální obsah vadu. Kupující v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí produktu. V takovém případě, je-li to možné, můžeš požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatníš u mě e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. Nejsi-li kupující v postavení spotřebitele, odpovídám za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a je třeba je vytknout bezodkladně.

5. Jako Kupující v postavení spotřebitele můžeš požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud vadu dle předchozího odstavce neodstraním, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Nejsi oprávněna od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

6. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl Kupujícímu poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje zákazníka namísto odměny, nemůže Kupující požadovat přiměřenou slevu.

7. Peněžité částky, které mám z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud odstoupíš od smlouvy, vrátím na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o právu z vadného plnění.

8. Práva z vadného plnění Ti nenáleží, pokud bys před převzetím produktu věděla, že produkt má vadu, anebo bys vadu sama způsobila. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

9. Reklamaci u mě uplatníš bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžeš předem informovat i e-mailem. Pokud Ti e-book nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontroluj nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenalezneš, uplatni reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíš i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Ti poskytnu písemné potvrzení. V případě, že by vyřešení reklamace trvalo déle než 30 dnů, ve lhůtě do 30 dnů od přijetí reklamace Tě vyrozumím na Tvůj e-mail o jejím průběhu.

X. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty

A) Podmínky splátkového prodeje

 1. Prodej na splátky je umožněn pro nákup online vzdělávacích produktů označených prodejcem.
 2. Splátkový kalendář – počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách produktu.
 3. Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.
 4. V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty zákazník souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupeného produktu nebo služby.
 5. V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, příp.odkaz na URL adresu zákazníka, poskytnuty na jím uvedenou e-mailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího.
 6. Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn. že hradí dílčí  splátky řádně a včas.
 7. Prodávající má právo pozastavit přístup zákazníka do online vzdělávacího programu/produktu, který je v prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více jak 1 den po splatnosti faktury.
 8. Přístup zákazníka prodávající obnoví po uhrazení faktury/faktur po splatnosti.
 9. U splátkového prodeje může zákazník garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 30 dnů od zaslání přístupových údajů po uhrazení 1. splátky.
 10. Prodlení zákazníka s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.
 11. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen zajistit zákazníkovi nárokové živé konzultace, webináře apod., pokud tyto byly součástí online vzdělávacího programu/produktu a proběhnou v době, kdy byl zákazníkovi zamezen přístup do programu pro neplnění jeho uhrazovacích povinností dle OP.
 12. V případě prodlení s byť jedinou splátkou se stává celá cena splatnou.

XI. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máš-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktuj mě prosím na elektronické adrese baru@mesicnistezka.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžeš obrátit se svými stížnostmi.

3. Spory z odpovědnosti za vady a reklamací budou vyřizovaný obecnými soudy, a to i v případě, je-li Kupující v postavení Spotřebitele. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu v jiné oblasti než z odpovědnosti za vady a reklamací, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Závěrem

1. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Tobě, jak je v praxi použiješ a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhneš. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

2.Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

3. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

4. Vezmi, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 20. 2. 2023